Dekoration
Dekoration SammlungsbeschreibungDekoration Alphabetische ListeDekoration Chronologische ListeDekoration Liste nach SignaturenDekoration Übersicht über die Sammlungenenglish
Titelrecherche in dieser Sammlung
Autor:
Titel:
Signatur:
Erscheinungsjahr:

1335 Titel

1/1335
Agui <1717-1797> / Hesheng <1750-1799>: Qin ding ba qi shi zu tong pu ji yao - BSB Cod.sin. 130 / Agui, Heshen [deng ji]. - [S.l.], ab 1792

Signatur: Cod.sin. 130
[2015-03-17]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094787-4

2/1335
Agui <1717-1797>: Qin ding Manzhou yuan liu kao 20 juan / Agui zong zai. - [S.l.], 1777-1795

Signatur: L.sin. D 82
[2015-01-29]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093729-2

3/1335
Aleni, Giulio <1582-1649>: Wan wu zhen yuan / Ai Rulüe shu ; Fu Fanji, Long Huamin, Fei Lede tong ding ; Zhang Geng jiao zi. - Suicheng [Guangzhou], [1628]

Signatur: L.sin. C 391
[2013-01-23]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00078714-1

4/1335
Aleni, Giulio: Tian zhu jiang sheng chu xiang jing jie 28 fol., 57 Abb. / Qu Ximan, Yang Manuo, Nie Boduo tong ding. - Jinjiang, 1637

Signatur: Cod.sin. 23
[2013-03-20]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080038-2

5/1335
Anhui jiang mian ying fan quan tu - BSB Cod.sin. 95. - s.l., 19./20. Jahrhundert

Signatur: Cod.sin. 95
[2015-03-12]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094526-6

6/1335
Asiha <18. Jh.>: Xu Henan tong zhi 80 juan / Asiha ... [et al.] zuan xiu. - s.l., Vorwort 1767
Bd.: 1
Signatur: L.sin. D 92-1
[2014-07-23]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00092421-4

7/1335
Asiha <18. Jh.>: Xu Henan tong zhi 80 juan / Asiha ... [et al.] zuan xiu. - s.l., Vorwort 1767
Bd.: 2
Signatur: L.sin. D 92-2
[2014-10-02]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00092422-9

8/1335
Asiha <18. Jh.>: Xu Henan tong zhi 80 juan / Asiha ... [et al.] zuan xiu. - s.l., Vorwort 1767
Bd.: 3
Signatur: L.sin. D 92-3
[2014-09-27]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00092423-4

9/1335
Bai wen yong. Guo feng Unvollständig: fol. 3, 5, 6, 7, 9 vorhanden. - [s.l.], Vor 1744;

Signatur: Cod.sin. 65
[2013-03-28]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080146-2

10/1335
Bai, Yuchan <1194-1229?> / Yu, Juehua: Xin kan Qiong guan Bai xian sheng yu long ji 6 juan / Bai Yuchan zhu; Yu Juehua kan. - s.l., [Yuan 1271-1368]

Signatur: Res/L.sin. C 632
[2012-07-17]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00073055-7

11/1335
Ban, Gu <32-92> / Yan, Shigu <581-645> / Mao, Jin<1599-1659>: Qian Han shu 100 juan / Ban Gu zhuan; Yan Shigu zhu; MaoJin ke. - [Changshu], Platten 1642-[ Überarbeitung 1655- Druck zwischen 1656 und 1661]
Bd.: 1
Signatur: L.sin. D 166-1
[2012-09-27]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00060436-2

12/1335
Ban, Gu <32-92> / Yan, Shigu <581-645> / Mao, Jin<1599-1659>: Qian Han shu 100 juan / Ban Gu zhuan; Yan Shigu zhu; MaoJin ke. - [Changshu], Platten 1642- [Überarbeitung 1655- Druck zwischen 1656 und 1661]
Bd.: 2
Signatur: L.sin. D 166-2
[2012-10-09]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00060438-3

13/1335
Ban, Gu <32-92> / Yan, Shigu <581-645> / Mao, Jin<1599-1659>: Qian Han shu 100 juan / Ban Gu zhuan; Yan Shigu zhu; MaoJin ke. - [Changshu], Platten 1642-[ Überarbeitung 1655- Druck zwischen 1656 und 1661]
Bd.: 3
Signatur: L.sin. D 166-3
[2012-10-10]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00060439-3

14/1335
Bei shi / Li Yanshou zhuan; Mao Jin ke. - [Changshu], Platten 1639; [Überarbeitung 1653; Druck zwischen 1656 und 1661]
Bd.: 2
Signatur: L.sin. D 178-2
[2011-04-18]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00059909-7

15/1335
Bo luo hong sheng wang qian. - Chanshan, 1787

Signatur: L.sin. C 180
[2015-11-28]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104373-8

16/1335
Brevis Relatio eoru[m], quae spectant ad Declarationem Sinaru[m] Imperatoris Kam Hi circa Caeli, Cumfucii et Avoru[m] cultu[m], datam anno 1700....... - Peking, 1701

Signatur: Xylogr. 51
[2012-12-13]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00078019-7

17/1335
Bukong <Tang 618-907> / Qian, Shu <929-988>: Yi qie ru lai xin mi mi quan shen she li bao qie yin to luo ni jing / Bukong yi; Qian Shu zao. - [Hangzhou], [975]

Signatur: Res/L.sin. C 590
[2012-11-23]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00078317-7

18/1335
Cai, Jie <Song>: Lun yu ji shuo 10 juan / Cai Jie zhuan. - [Beijing], Vorwort 1676

Signatur: L.sin. C 270
[2014-10-22]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00092994-5

19/1335
Cai, Shen <1167-1230>: Chong ke Shu jing lang qiong ji zhu 6 juan / Cai Shen ji zhu. - [s.l.], [Anfang 17. Jh.]

Signatur: L.sin. C 650
[2013-02-09]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00079157-1

20/1335
Castner, Gaspar: Relatio Sepulturae Magno Orientis Apostolo S. Francisco Hauerio erectae in Insula Sanciano anno saeculari 1700 / Caspar Castner. - [Peking], 1700

Signatur: Cod.sin. 28
[2013-03-13]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080632-1

21/1335
Chang qiang shi tu shuo 21 fol., 24 Abb.. - [s.l.], 19. Jahrhundert

Signatur: Cod.sin. 57
[2013-03-02]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080040-5

22/1335
Chen, Bangyan <1678-1752>: Yu ding li dai ti hua shi lei 120 juan / Chen Bangyan [ji, ke]. - s.l., Vorwort 1707
Bd.: 1
Signatur: L.sin. K 185-1
[2015-01-22]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093742-0

23/1335
Chen, Bangyan <1678-1752>: Yu ding li dai ti hua shi lei 120 juan / Chen Bangyan [ji, ke]. - s.l., Vorwort 1707
Bd.: 2
Signatur: L.sin. K 185-2
[2015-01-16]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093743-6

24/1335
Chen, Bangyan <1678-1752>: Yu ding li dai ti hua shi lei 120 juan / Chen Bangyan [ji, ke]. - s.l., Vorwort 1707
Bd.: 3
Signatur: L.sin. K 185-3
[2015-01-29]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093744-1

25/1335
Chen, Bangyan <1678-1752>: Yu ding li dai ti hua shi lei 120 juan / Chen Bangyan [ji, ke]. - s.l., Vorwort 1707
Bd.: 4
Signatur: L.sin. K 185-4
[2015-01-15]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093745-7

26/1335
Chen, Chang <jr 1705>: Sanhe xian zhi 16 juan, juan shou / Chen Chang ji. - s.l., Vorwort 1760

Signatur: L.sin. D 33
[2015-01-29]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093930-1

27/1335
Chen, Hao <1261-1341>: Li ji 10 juan / Chen Hao ji shuo. - Jinling, 1790
Bd.: 1
Signatur: L.sin. C 103-1
[2015-11-13]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103966-1

28/1335
Chen, Hao <1261-1341>: Li ji 10 juan / Chen Hao ji shuo. - Jinling, 1790
Bd.: 2
Signatur: L.sin. C 103-2
[2015-11-24]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103967-7

29/1335
Chen, Hao <1261-1341>: Li ji 10 juan / Chen Hao ji shuo. - Jinling, 1790
Bd.: 3
Signatur: L.sin. C 103-3
[2015-11-19]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103968-2

30/1335
Chen, Hongmou <1696-1771>: Can ding gu wen xiang jie ping zhu / Chen (Rongmen) Hongmou. - [S.l.], 1743

Signatur: L.sin. H 319
[2015-04-14]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094991-8

31/1335
Chen, Hongmou <1696-1771> / Pu, Qilong < ca.1679-1762>: Gu wen mei quan 79 juan / Chen Rongmen [i.e.Chen Hongmou] jian ding; Pu Qilong lun ci. - [S.l.], Vorwort 1744
Bd.: 1
Signatur: L.sin. D 217-1
[2015-05-13]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00095114-4

32/1335
Chen, Hongmou <1696-1771> / Pu, Qilong < ca.1679-1762>: Gu wen mei quan 79 juan / Chen Rongmen [i.e.Chen Hongmou] jian ding; Pu Qilong lun ci. - [S.l.], Vorwort 1744
Bd.: 2
Signatur: L.sin. D 217-2
[2015-05-13]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00095115-0

33/1335
Chen, Hongmou <1696-1771> / Pu, Qilong < ca.1679-1762>: Gu wen mei quan 79 juan / Chen Rongmen [i.e.Chen Hongmou] jian ding; Pu Qilong lun ci. - [S.l.], Vorwort 1744
Bd.: 3
Signatur: L.sin. D 217-3
[2015-05-21]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00095116-5

34/1335
Chen, Hongmou <1696-1771> / Pu, Qilong < ca.1679-1762>: Gu wen mei quan 79 juan / Chen Rongmen [i.e.Chen Hongmou] jian ding; Pu Qilong lun ci. - [S.l.], Vorwort 1744
Bd.: 4
Signatur: L.sin. D 217-4
[2015-05-21]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00095117-1

35/1335
Chen, Jing <Song, jin shi 119?>: Shang shu xiang jie 50 juan / Chen Jing zhuan. - s.l., 1782 ?

Signatur: L. sin. C 279
[2014-11-13]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00092997-2

36/1335
Chen, Mei <1638-1707> / Chen, Deyu: Ping shan ge zeng ji liu qing xin ji 30 juan / Chen Mei xuan ; Chen Deyu zeng ji. - s.l., Vorwort 1708
Bd.: 1
Signatur: L.sin. C 172-1
[2014-08-07]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091975-0

37/1335
Chen, Mei <1638-1707> / Chen, Deyu: Ping shan ge zeng ji liu qing xin ji 30 juan / Chen Mei xuan ; Chen Deyu zeng ji. - s.l., Vorwort 1708
Bd.: 2
Signatur: L.sin. C 172-2
[2014-07-31]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091976-5

38/1335
Chen, Mei <1638-1707> / Chen, Deyu: Ping shan ge zeng ji liu qing xin ji 30 juan / Chen Mei xuan ; Chen Deyu zeng ji. - s.l., Vorwort 1708
Bd.: 3
Signatur: L.sin. C 172-3
[2014-08-07]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091977-1

39/1335
Chen, Mingdian: Jin shu ji yao xu ji 3 juan / Chen Mingdian ji. - s.l., Vorwort 1658

Signatur: L.sin. C 96
[2014-10-22]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093049-6

40/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 1
Signatur: L.sin. A 16-1
[2011-10-21]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065129-8

41/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 2
Signatur: L.sin. A 16-2
[2011-11-10]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065130-0

42/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 3
Signatur: L.sin. A 16-3
[2011-12-06]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065131-5

43/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 4
Signatur: L.sin. A 16-4
[2011-11-14]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065132-1

44/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 5
Signatur: L.sin. A 16-5
[2011-10-28]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065133-6

45/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 6
Signatur: L.sin. A 16-6
[2011-11-15]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065134-1

46/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 7
Signatur: L.sin. A 16-7
[2011-11-09]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065135-7

47/1335
Chen, Renxi <1581-1636>: Qian que ju lei shu 120 juan / Chen Renxi ji. - [s.l.], Zwischen 1632 und 1643
Bd.: 8
Signatur: L.sin. A 16-8
[2011-11-19]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065136-2

48/1335
Chen, Rongxuan: Nanhua jing ju jie 4 juan / Chen Rongxuan zhu. - [S.l.], 1738

Signatur: L.sin. C 648
[2014-10-25]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093169-2

49/1335
Chen, Shou <233-297> / Pei, Songzhi <372-451> / Mao, Jin <1599-1659>: San guo zhi 65 juan / [Chen Shou zhuan ; Pei Songzhi zhu; Mao Jin ke]. - [Changshu], [Platten 1644- Überarbeitung 1655- Druck zwischen 1656 und 1661]

Signatur: L.sin. D 168
[2012-05-15]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00063253-2

50/1335
Chen, Tuan <885-989> / Shao, Yong <1011-1077> / Shi, Yingxuan <Ming>: He luo li shu 7 juan / Chen Tuan zhu; Shao Yong shu; Shi Yingxuan chong ding. - s.l., Vorwort 1632- Ming-Druck

Signatur: L.sin. D 754
[2012-07-12]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00067067-8

51/1335
Chen, Xiekun: [Pi Li shi jia zu mu di feng shui - Minguo qi nian] - BSB Cod.sin. 14 / Chen Xiekun [shou ni gao]. - [Guangdong], [1918]

Signatur: Cod.sin. 14
[2015-10-26]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104078-9

52/1335
Chen, Yingxuan: Chen Zixing cang shu 12 juan, 1 juan; juan 1-6, 8 fehlen / Chen Yingxuan chan shu. - [S.l.], Vorwort 1686

Signatur: L.sin. C 474
[2014-11-06]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093233-4

53/1335
Chen, Yuanlong <1652-1736>: Ge zhi jing yuan 100 juan / Chen Yuanlong zhuan. - China, Vorwort 1735
Bd.: 1
Signatur: L.sin. F 120-1
[2015-10-26]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103958-7

54/1335
Chen, Yuanlong <1652-1736>: Ge zhi jing yuan 100 juan / Chen Yuanlong zhuan. - China, Vorwort 1735
Bd.: 2
Signatur: L.sin. F 120-2
[2015-10-26]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103959-7

55/1335
Chen, Yuanlong <1652-1736>: Ge zhi jing yuan 100 juan / Chen Yuanlong zhuan. - China, Vorwort 1735
Bd.: 3
Signatur: L.sin. F 120-3
[2015-11-03]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103960-9

56/1335
Chen, Yuanlong <1652-1736>: Ge zhi jing yuan 100 juan / Chen Yuanlong zhuan. - China, Vorwort 1735
Bd.: 4
Signatur: L.sin. F 120-4
[2015-11-05]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103961-4

57/1335
Cheng, Dengzhi <Spät-Ming 1567-1644>: Zeng ding you xue jian zhu xiang jie / Cheng Dengzhi bu zhu. - [S.l.], 1792

Signatur: L.sin. Aa 139
[2014-03-27]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00088164-2

58/1335
Cheng, Yunsheng <Qing> / Zou, Shengmo <um 1760-1796>: Ji ao shan fang shu ke xin zeng you xue gu shi qiong lin 4 juan; juan shou yi juan / Cheng Yunsheng zhu; Zou Shengmo zeng bu. - [S.l.], Vorwort 1796

Signatur: L.sin. F 150
[2015-02-13]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094560-5

59/1335
Chichidaoren <Qing> / Zhuoyueshanren: Cao xian tang xin bian xiao shi Jing wu zhong [4 juan, 16 hui]. Unvollständig: Juan 1 bis 3, hui 1 bis 12 fehlen. Juan 4, hui 13 bis 16 vorhanden / Chichidaoren bian zhu ; Zhuoyueshanren jiao yue. - [s.l.], Um 1700

Signatur: Cod.sin. 93
[2013-03-06]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080600-5

60/1335
Chong xiu Xuanhe bo gu tu lu. - [S.l.], 1732
Bd.: 1
Signatur: L.sin. K 16-1
[2015-06-24]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096048-2

61/1335
Chongqing zhen yuan tang wen shu - BSB Cod.sin. 2960. - [S.l.], 1900

Signatur: Cod.sin. 2960
[2015-12-09]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096612-5

62/1335
Chongxian <980-1052> / Xuedou Chongxian: Qing yuan fu Xuedou Mingjue da shi zu ying ji / Chongxian zhu. - [s.l.], [Zwischen 1324-1368]

Signatur: L.sin. I 86
[2012-11-15]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00077340-0

63/1335
Chongzhen wen shu (1628-1644). - [s.l.], 1628-1644

Signatur: Cod.sin. 2945
[2015-07-21]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096586-8

64/1335
Chu, Xin <1631-1703> / Xu, Yongxun: Tang Song ba da jia lei xuan 14 juan / Chu Xin ping; Xu Yongxun jiao ding. - s.l., 1785
Bd.: 1
Signatur: L.sin. Aa 126-1
[2014-03-27]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00088158-8

65/1335
Chu, Xin <1631-1703> / Xu, Yongxun: Tang Song ba da jia lei xuan 14 juan / Chu Xin ping; Xu Yongxun jiao ding. - s.l., 1785
Bd.: 2
Signatur: L.sin. Aa 126-2
[2014-03-27]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00088160-0

66/1335
Chu, Xin <1631-1706>: Guo yu xuan / Chu Xin xuan ji. - [S.l.], 1668?, 1788?

Signatur: L.sin. I 70
[2015-06-26]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096588-9

67/1335
Chu, Xin / Chu, Zhi: Xi Han wen xuan 4 juan / Chu Xin ping; Chu Zhi can shu. - [S.l.], 1773

Signatur: L.sin. H 310
[2015-04-08]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00095080-5

68/1335
Ci bei dao chang chan fa juan di 10, [can cun 1 juan]. - [s.l.], [Ende Ming Anfang Qing?]

Signatur: L.sin. C 65
[2012-09-25]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075636-2

69/1335
Ci bei dao chang chan fa juan di 3, [can cun 1 juan]. - [s.l.], [Späte Ming ?]

Signatur: L.sin. C 255
[2012-10-09]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075637-8

70/1335
Ci bei ming fu shi wang chan fa juan. - S.l., ca. 1900
Bd.: 1
Signatur: L.sin. C 48-1
[2015-11-25]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104452-7

71/1335
Ci bei ming fu shi wang chan fa juan. - S.l., ca. 1900
Bd.: 2
Signatur: L.sin. C 48-2
[2015-11-25]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104453-2

72/1335
Ci bei ming fu shi wang chan fa juan. - S.l., ca. 1900
Bd.: 3
Signatur: L.sin. C 48-3
[2015-11-26]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104454-8

73/1335
Cui, Hong <um 496-525> / Tu Qiaosun / Xiang Linzhi: Shi liu guo chun qiu 100 juan / Cui Hong zhuan; Tu Qiaosun, Xiang Linzhi tong ding. - s.l., 1609
Bd.: 1
Signatur: L.sin. D 410-1
[2012-04-03]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00068380-1

74/1335
Cui, Hong <um 496-525> / Tu Qiaosun / Xiang Linzhi: Shi liu guo chun qiu 100 juan / Cui Hong zhuan; Tu Qiaosun, Xiang Linzhi tong ding. - s.l., 1609
Bd.: 2
Signatur: L.sin. D 410-2
[2012-04-03]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00068381-7

75/1335
Da fang bian fo bao en jing. - [Xiezhou], [1149-1173]

Signatur: L.sin. C 266
[2011-10-19]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065148-8

76/1335
Da fang bian fo bao en jing 7. juan. - [s.l.], 1284

Signatur: L.sin. C 251-4
[2012-11-29]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00078476-8

77/1335
Da fang guang fo hua yan jing 23. juan / Zhang Daoxian qian zi. - [s.l.], 1453

Signatur: L.sin. C 6
[2012-09-25]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075635-7

78/1335
Da qin jing jiao liu xing Zhongguo bei- BSB Cod.sin. 22. - [s.l.], [17. Jh. ?]

Signatur: Cod.sin. 22
[2015-10-12]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103697-6

79/1335
Da yun lun qing yu jing. - [S.l., 1783]

Signatur: L.sin. C 188
[2015-11-10]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104094-4

80/1335
Daoguang er shi liu nian shi er yue shi san ri teng huang. - [Beijing], 1901

Signatur: Cod.sin. 116
[2013-03-20]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00081217-2

81/1335
Daoguang wen shu (1821-1850). - [s.l.], 1821

Signatur: Cod.sin. 2936
[2015-09-28]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096569-8

82/1335
Deng, Chun <um 1127-1167> / Mao Jin (1599-1659): Hua ji 10 juan / Deng Chun zhuan. - [Changshu], [1630]

Signatur: L.sin. K 125
[2012-10-25]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075870-2

83/1335
Deng, Suishi: Yin zhai jing ming 2 juan / Deng Suishi zhu. - s.l., 1777

Signatur: L.sin. C 481
[2014-10-30]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00093225-0

84/1335
Deng, Zhimo <16./17.Jh.> / Deng, Shilong: Qie pang zhu shi lei jie lu 15 juan / Deng Zhimo zhu; [Deng] Shilong jiao. - Shulin, Vorwort 1603; Spät-Ming

Signatur: L.sin. A 146
[2011-09-09]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00059901-9

85/1335
Deng, Zhulan / Chen, Shiyuan / [Deng], Shiyong: Si shu da quan yin jie 26 Kapitel / Deng Zhulan zuan ji; Chen Shiyuan can ding; Deng Shiyong deng tong jiao. - [S.l.], Vorwort 1768
Bd.: 1
Signatur: L.sin. C 421-1
[2014-07-09]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091769-3

86/1335
Deng, Zhulan / Chen, Shiyuan / [Deng], Shiyong: Si shu da quan yin jie 26 Kapitel / Deng Zhulan zuan ji; Chen Shiyuan can ding; Deng Shiyong deng tong jiao. - [S.l.], Vorwort 1768
Bd.: 2
Signatur: L.sin. C 421-2
[2014-07-30]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091770-5

87/1335
Deng, Zhulan / Chen, Shiyuan / [Deng], Shiyong: Si shu da quan yin jie 26 Kapitel / Deng Zhulan zuan ji; Chen Shiyuan can ding; Deng Shiyong deng tong jiao. - [S.l.], Vorwort 1768
Bd.: 3
Signatur: L.sin. C 421-3
[2014-07-15]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091771-1

88/1335
Deng, Zhulan / Chen, Shiyuan / [Deng], Shiyong: Si shu da quan yin jie 26 Kapitel / Deng Zhulan zuan ji; Chen Shiyuan can ding; Deng Shiyong deng tong jiao. - [S.l.], Vorwort 1768
Bd.: 4
Signatur: L.sin. C 421-4
[2014-07-12]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091772-6

89/1335
Deng, Zhulan / Chen, Shiyuan / [Deng], Shiyong: Si shu da quan yin jie 26 Kapitel / Deng Zhulan zuan ji; Chen Shiyuan can ding; Deng Shiyong deng tong jiao. - [S.l.], Vorwort 1768
Bd.: 5
Signatur: L.sin. C 421-5
[2014-07-12]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00091773-2

90/1335
Depei <1682-1750>: Yi tu jie / Depei zhu shi. - [S.l.], Nachwort 1740

Signatur: L.sin. C 43
[2014-10-16]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00092695-9

91/1335
Dian shi zhai hua bao. - [Shanghai], 1884-1889
Bd.: 1
Signatur: L.sin. K 175-1/10
[2012-11-06]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075644-7

92/1335
Dian shi zhai hua bao. - [Shanghai], 1884-1889
Bd.: 2
Signatur: L.sin. K 175-14/22
[2012-11-15]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075645-2

93/1335
Dian shi zhai hua bao. - [Shanghai], 1884-1889
Bd.: 3
Signatur: L.sin. K 175-23/30
[2012-11-10]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075646-8

94/1335
Dian shi zhai hua bao. - [Shanghai], 1884-1889
Bd.: 4
Signatur: L.sin. K 175-31/37
[2012-11-30]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075647-3

95/1335
Dias, Manuel: Tang Jing jiao bei song zheng quan Unvollständig; S. 1-79 fehlen / [Yang Manuo zhu]. - [Paris ?], [18??]

Signatur: L.sin. C 336
[2013-03-01]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00079388-3

96/1335
Dong, Gushi <Qing> / Dong, Bingwen / Jin, Xiereng: Gu jin lei zhuan 4 juan / Dong Gushi, Dong Bingwen ji ; Jin Xiereng ... [et al.] jiao. - s.l., Vorwort 1692

Signatur: L.sin. A 34
[2015-02-07]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094008-0

97/1335
Dong, Qichang <1555-1636>: Dong Wenmin gong hua chan sui bi 4 juan / Dong Qichang. - [S.l.], 1753

Signatur: L.sin. K 124
[2015-07-02]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096760-6

98/1335
Doro eldengge-i uyuci aniya uyun biyai orin sunja....... - Guangzhou, 1829

Signatur: Cod.Mandschu 4
[2013-03-20]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00081352-1

99/1335
Du, Fu <712-770> / Yu ji shan ren: Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji 20 juan ; Du gong bu wen ji : 2 juan / Du Fu zhu; ju Yu ji shan ren kan. - s.l., [Jiajing zwischen 1537 und 1566]
Bd.: 1
Signatur: L.sin. I 14-1
[2012-11-07]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00067107-2

100/1335
Du, Fu <712-770> / Yu ji shan ren: Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji 20 juan ; Du gong bu wen ji : 2 juan / Du Fu zhu; ju Yu ji shan ren kan. - s.l., [Jiajing zwischen 1537 und 1566]
Bd.: 2
Signatur: L.sin. I 14-2
[2012-10-25]
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00067108-7

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    [vor >>]